WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez touroperatora WERISON

Werison / Zielona Brygada - 55-330 Pisarzowice, ul. Chabrowa 9/1 Rejestr Organizatorów Turystycznych - nr 253/1/04/2004, Gwarancja Ubezpieczeniowa - ERV w wysokości 120 218.00 PLN

Zawarcie umowy Klienta z Biurem Turystyki Werison następuje poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych oraz wpłacenie zaliczki, w kwocie ustalonej przez Organizatora.. Integralną częścią w/w umowy są: program imprezy, niniejsze warunki uczestnictwa, ogólne warunki ubezpieczenia. Klient może zawierzeć umowę z Organizatorem – Werison w jego siedzibie lub korespondencyjnie.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wysokość i terminy wpłat określone są w umowie zawartej przez Klienta z Organizatorem. Brak pełnej wpłaty w określonym przez umowę terminie „Werison” może potraktować jako rezygnację z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta. Jest to równoznaczne z rezygnacją Klienta na warunkach REZYGNACJI Z IMPREZY z uczestnictwa w imprezie. Wpłat należy dokonać na wskazany w umowie nr konta bankowego. Przekroczenie terminu płatności może skutkować anulowaniem rabatu lub jego części. W wypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, cena imprezy może ulec podwyższeniu jednak nie później niż 21 dni przed jej rozpoczęciem.

UBEZPIECZENIE:
Wszystkie imprezy zagraniczne zawierają w cenie ubezpieczenie KL i NNW. Imprezy krajowe zawierają ubezpieczenie NNW. Usługa ubezpieczeniowa świadczona jest przez PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,

ODWOŁANIE IMPREZY:
Impreza, do której świadczenia zobowiązało się Werison może być odwołana w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa. Odwołanie z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona liczba minimalna, może nastąpić w formie pisemnej do 5 dni przed jej rozpoczęciem. Niemożność świadczenia usługi w tego typu przypadkach wiąże się z obowiązkiem – po stronie Werison przedstawienia Klientowi oferty zastępczej na tych samych warunkach lub zwrotem całości wpłaconej przez niego kwoty.
Program imprezy może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program alternatywny możliwy do wykonania.

OBOWIĄZKI KLIENTA – UCZESTNIKA:
Zawierając przedmiotową umowę Klient oświadcza, że stan jego zdrowia oraz stan zdrowia wszystkich osób również niepełnoletnich wpisanych na
zgłoszeniu, w pełni umożliwia udział w imprezie. Stwierdza również,
że posiada niezbędne wymagane dokumenty np. ważny paszport, legitymację szkolną itp. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Werison za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy osób
niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie –
zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. Klient
zobowiązany jest w przypadku imprez dla dzieci do pokrycia kosztów leków ordynowanych indywidualnie (antybiotyki, leki specjalistyczne itp.)
osobie niepełnoletniej, niezwłocznie po zakończeniu imprezy i przedstawieniu rachunku. W czasie trwania imprezy – pobytu w ośrodku – Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad w sposób określony przepisami prawa oraz regulaminu miejsca pobytu. W przypadku utrudniania przez Klienta właściwego przeprowadzenia imprezy, pobytu innym uczestnikom lub braku posiadania wymaganych dokumentów – Werison zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient. Klient – w przypadku imprez wczasowych – jest zobowiązany do przedłożenia w chwili zgłaszania się do ośrodka oryginalnych skierowań Werison.

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ:
Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie
usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 15 dni przed datą wyjazdu.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

REZYGNACJA Z IMPREZY:
Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i następuje z chwilą otrzymania jej przez Werison. Poniesione przez Werison koszty związane z anulowaną rezerwacją mogą być podstawą do obciążenia Klienta w oparciu o rzeczywiste wydatki. Kwota obciążenia nie może być jednak wyższa niż:
– 50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;
– 70% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy;
Wszelkie wypłaty dla Klientów dokonywane są niezwłocznie po podpisaniu odpowiednich dokumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. Zawiadomienie należy w miarę możliwości złożyć pisemnie wykonawcy usługi, pilotowi lub innemu pracownikowi Organizatora w trakcie trwania imprezy turystycznej. Niezależnie od powyższego zawiadomienia, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować
Klienta na piśmie o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Odpowiedzialność Werison za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest ograniczona do ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie. W przypadku sprzedaży agencyjnej Klienta obowiązują Warunki Uczestnictwa Organizatora imprezy. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy nie narusza ważności całej umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

ZIELONA BRYGADA
Wyjazdy oferowane na stronie ZielonaBrygada.pl są realizowane przez firmę WERISON. Zielona Brygada – Turystyka Szkolna i Rodzinna jest częścią WERISON .
Werison / Zielona Brygada – 55-330 Pisarzowice, ul. Chabrowa 9/1
Rejestr Organizatorów Turystycznych – nr 253/1/04/2004, Gwarancja Ubezpieczeniowa – ERV w wysokości 120 218.00 PLN